top of page

Integritetspolicy
Vaulter Paylink

POWRS AB fungerar som en tjänsteleverantör inom informationssamhället som erbjuder tjänster för genomförande av betalningar för dem använder företagets tjänster. Användarens rättigheter och skyldigheter, metod för utförande av tjänsten, avgiften, skyddet för upphovsrätt och relaterade rättigheter, samt andra viktiga frågor för funktionen och användningen av vår Vaulter Paylink-tjänst beskrivs i de allmänna villkoren för tjänsten.

Denna integritetspolicy är en integrerad del av Vaulters Villkor och innehåller information om hur POWRS AB använder personuppgifter från användare som samlas in, används och delas när användaren beslutar att förvärva en produkt/tjänst från företaget/affärspartnern med hjälp av tjänsten Vaulter Paylink.

 

Detta dokument är skapat i enlighet med den svenska dataskyddslagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

 

1. För vem denna integritetspolicy är avsedd

Denna integritetspolicy är avsedd för:

 • Tjänstens indivduella och företagsanvändare;

 • Personer som på annat sätt interagera.

 

2. Våra kontaktuppgifter

POWRS AB Sverige, Hästholmsvägen 32, 1tr, 131 30 Nacka, Sverige, organisationsnummer: 559302-8045, behandlar dina personuppgifter i samband med användningen av TJÄNSTERNA i egenskap av behandlingsansvarig och är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsteam via e-postadressen: queries@vaulter.se.

3. Dataskyddsombud

Om du har frågor angående skyddet av personuppgifter kan du kontakta Powrs' dataskyddsombud via e-postadressen: queries@vaulter.se.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar POWRS, I vilket syfte, och med vilket lagstöd?

De personuppgifter vi behandlar beror på vilken typ av interaktion du har med Powrs. I detta sammanhang behandlar vi personuppgifter från följande kategorier av personer, nämligen:

 • användare: privat- och företagsanvändare.

 • Individer som på annat sätt interagerar med tjänsten.

 

4.1. Vaulter Paylink-användarens personuppgifter

Av tekniska skäl är det nödvändigt att skapa tillfälliga (engångs)konton för konsumenter som köper varor/tjänster från företag med hjälp av Vaulter Paylink. Av den anledningen samlar vi in, tar över data från företaget/säljaren, använder och behåller användarens personuppgifter baserat på användarens samtycke som användaren frivilligt ger och delar med oss och med företaget/säljaren.. Av den anledningen samlar vi in, tar över data från företaget/säljaren, använder och behåller användarens personuppgifter baserat på användarens samtycke som användaren frivilligt ger och delar med oss och med företaget/säljaren.
 

Det individuella användarkontot som skapas i vårt system innehåller användarens personuppgifter, som erhålls från företaget för ändamålet att registrera användarprofilen med följande uppgifter: fullständigt namn; kontaktuppgifter: e-post och telefonnummer, personnummer, adress, land, belopp som användaren måste överföra, leveransdatum (eller "hämtedatum" eller "incheckningsdatum") och beställningsnummer.
 

Vi behandlar individuella användares kontaktuppgifter i syfte att skicka administrativa meddelanden (t.ex. aviseringar) om transaktioner. Du kan när som helst lämna in en skriftlig begäran om att återkalla ditt tidigare givna samtycke.

Vi samlar in IP-adresser och webbläsarfotavtryck (uppgifter gällande webbläsaren och enheten, operativsystem, språkval, URL-adress från vilken du kom åt webbplatsen, platsdata, data om de sidor du besöker, åtkomsttid, frekvens och längd på besök, länkar du besöker, etc.) i syfte att förebygga bedrägerier och för att upprätthålla efterlevnaden av våra lagliga förpliktelser.

Det individuella användarkontot är ett tillfälligt konto som endast används under användning av Vaulter Paylink-tjänsten, och det stängs när transaktionen har slutförts till det slutliga mottagarkontot (företagsanvändaren eller tillbaka till den individuella användaren).

 

4.2. Personuppgifter från individer som inte använder Vaulter Paylink men som på annat sätt interagerat med Tjänsten.

När du besöker Vaulter Paylink-tjänsten eller när det inte finns någon användarinteraktion med Vaulter Paylink-tjänsten, behandlar Powrs personuppgifter på följande sätt:

 • IP-adresser och webbläsarfingeravtryck (internetwebbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkval, URL-adress från vilken du får åtkomst till applikationen, platsdata, information om de webbplatser du besöker, åtkomsttid, frekvens och längd av besök, länkar du får åtkomst till, etc.) för syftet med att förebygga bedrägerier, baserat på efterlevnad av lagliga skyldigheter och vårt berättigade intresse.

 • Data om interaktioner med Powrs (kundsupport) i syftet att tillhandahålla kundsupport, baserat på våra berättigade intressen.

 

4.3. Användning av cookies och andra liknande teknologier på hemsidan

Powrs använder cookies och liknande teknologier (scripts) på sina sidor.

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker våra webbplatser. Powrs använder olika typer av cookies för olika ändamål. Cookies ställs in direkt av Powrs (så kallade förstapartscookies) och av tredje parter (så kallade tredjepartscookies).
Vi använder följande sorters cookies:

 • Nödvändiga cookies - möjliggör grundläggande funktion av webbplatsen och är därmed nödvändiga för webbplatsens korrekta funktion.

 • Statistiska cookies - tillåter oss att analysera hur besökare använder våra webbplatser för att förbättra webbplatsens funktionalitet.

 • Funktionscookies - hjälper oss att komma ihåg de val du gjort och ger dig en bättre användarupplevelse (t.ex. önskelista, etc.).

 • Marknadsföringscookies - för att visa innehåll och annonser, inklusive de som är skräddarsydda efter dina intressen. Marknadsföringscookies används även av andra företag som Powrs samarbetar med för att visa dig annonser relaterade till produkter och tjänster som intresserar dig. Användning av dessa cookies kräver ditt förhandsmedgivande.

 • Säkerhetscookies - möjliggör säker och trygg användning av webbplatsen och tillhandahållandet av våra tjänster

 

5. Berättigade intressen

I vissa fall behandlar Powrs dina personuppgifter utifrån våra berättigade intressen. Detta sker i de fall då våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter – juridiskt sett. Vårt berättigade intresse ligger i att upprätthålla den nödvändiga säkerhetsnivån för våra tjänster och att förebygga bedrägerier, samt att tillhandahålla kundsupporttjänster.

 

6. Metod för hantering av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas av Powrs för att utföra och behandla transaktioner kan lämnas ut till olika statliga myndigheter på deras begäran.

6.1. Statliga aktörer till vilka vi kan dela dina personuppgifter

 

Personuppgifter som behandlas av Powrs som en del av den normala funktionen av tjänsten kan delas med flera mottagare som faller in i en av två kategorier:

 • Partners till Powrs som kräver data för att samarbetet mellan dem och Powrs ska fungera;

 • Statliga myndigheter som begär data för att utföra rutinkontroller eller undersökningar.
   

De mottagare av data med vilka vi delar dina personuppgifter är oftast juridiska enheter som behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträden, i enlighet med det kontraktsförhållande de har med Powrs och på vår instruktion.

Dem som hanterar av Powrs insamlade personuppgifter:

 • Finansiella institutioner från Sverige (banker eller betalningsinstitut eller elektroniska pengainstitut). Den finansiella institutionen tillhandahåller betaltjänster till användaren, som uppträder som utfärdare av alla betalningsorder.

 • Våra affärspartners som använder våra tjänster som kassalösning.

 • Värdleverantören för företag vars servrar vi lagrar data på.

 • Andra externa samarbetspartners med vilka vi samarbetar (t.ex. IT-support, marknadsföringsbyråer).

 

6.2. Myndigheter

I vissa fall är vi skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter. Till exempel har Powrs en laglig skyldighet att i enlighet med ett rättsligt eller administrativt beslut, dela all data som kan bidra till upptäckten eller åtalet av förövare av brottsliga handlingar.

 

7. Perioden under vilken vi hanterar och lagrar dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter och information om betalningstransaktioner så länge det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen, eller tills du återkallar ditt samtycke (om behandlingen är baserad på samtycke), men i vilket fall som helst inte längre än den period som föreskrivs av lokal lagstiftning. (Exempel: redovisningsskyldighet att behålla information och dokument om betalningstransaktioner är sju år, och AMLTF-förordningar definierar en längre period för dokumentbevarande, upp till tio år). Med tanke på ovanstående beror perioden för lagring av dina data på det ändamål för vilket data används:

-Personuppgifter som används för det avtalsmässiga förhållandet mellan individuella användare och Powrs sparas normalt så länge avtalet är giltigt och därefter i högst 10 år på grund av preskriptionstider

-Personuppgifter som måste sparas enligt gällande lagar (MLTF-lagen, redovisningslagstiftningen) sparas normalt under 5 respektive 7 år, och

- Om inget avtal ingås mellan oss eller om data inte behövs för att uppfylla en laglig skyldighet, sparas data endast om det är nödvändigt för att uppfylla det respektive syftet med vår behandling (vanligtvis 3 månader).

 

8. Dina rättigheter gällande skydd av personuppgifter

Den individuella användare har som en person vars personuppgifter behandlas, ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Användare kan hitta mer information oms ina rättigheter på följande länk: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/.

8.1.  Rätten till information 

Vi kommer att tillhandahålla relevant användarinformation om hur vi behandlar personuppgifter i våra användargränssnitt så att våra användare är fullt medvetna om vad vi gör med deras data. Informationen som tillhandahålls är kostnadsfri i en lättillgänglig, skriftlig form (som kan vara i elektronisk form) och på ett tydligt och entydigt språk. Bland annat har den registrerade rätt att bli informerad om för vilka ändamål personuppgifter kommer att behandlas, med vilka lagar uppgiftshanteringen rättfärdigas, hur länge data kommer att lagras, vem som kommer att få åtkomst till personuppgifter, osv.

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har producerat en riktlinje som behandlar ämnet i mer detalj: https://www.imy.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-oppenhet-och-information-till-registrerade.pdf

 

8.2. Rätten till åtkomst

Rätten till åtkomst - individuella användare rätten att tillgå en komplett elektronisk kopia av alla personuppgifter om som Powrs har insamlat om dem. Dessutom har du rätten att kontrollera och få bekräftat huruvida vi behandlar dina personuppgifter. Specificera tydligt i din förfrågan vilka data du önskar få tillgång till.

 

Det kan finnas omständigheter som innebär att information inte kan lämnas ut, till exempel på grund av bestämmelser i annan lagstiftning eller att utlämnande av informationen kan orsaka andra skada. I vissa fall kan den registeransvarige även vägra att lämna ut en kopia av data, till exempel om den registrerade gör så kallade obefogade eller orimliga förfrågningar, till exempel begär åtkomst flera gånger under en kort tidsperiod.

8.3. Rätten till rättelse

Användare har rätten att kontakta powers närhelst de misstänker att Powrs har registrerat felaktig information om dem som kräver rättelse. Användare kan skicka en förfrågan för att uppdatera sin information när som helst. Den vars personuppgifter har registrerats av Powrs har även rätten att veta till vem dennes data har delgivits.

8.4. Rätten till radering

Rätten till radering - Användare kan när som helst begära att personuppgifter som lagrats om dem raderas. Men, i vissa fall kommer det att vara nödvändigt för oss att behålla specifik information trotts användarens förfrågan på grund av Powrs juridiska förpliktelser eller för att skydda våra användare och oss själva från bedräglig verksamhet och missbruk av våra tjänster.

Du kan kontakta oss med en begäran om att radera de personuppgifter som Powrs behandlar om dig. Observera dock att denna rätt inte alltid kommer att gälla. Till exempel, när Powrs behandlar personuppgifter i efterlevnad av juridiska förpliktelser, kommer det inte att vara skyldigt att agera på din begäran att radera personuppgifter. Vi ger också användare möjlighet att besluta om de vill tas bort från e-postlistor som används för marknadsföringskampanjer.

 Uppgifterna kommer att raderas i följande fall, under villkor som regleras av lagen:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka det samlades in

 • Om insamlingen av uppgifterna utgick från användarens samtycke och denne återkallar sitt samtycke

 • Om hanteringen sker för direktmarknadsföring och den registrerade invänder mot att dennes uppgifter används för detta syfte

 • Om den registrerade invänder mot behandling av personuppgifter som sker inom ramen för utövande av myndighet eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intressen

 • Om personuppgifterna har hanterats på ett olagligt sätt

 • Om radering krävs för att efterleva lagen

 • Om personuppgifterna gäller barn och har samlats in i samband med att barnet skapat en profil på ett socialt nätverk.

8.5. Begränsning av personuppgiftshantering

Användare har rätt att kräva att hanteringen/insamlingen av dennes personuppgifter begränsas. Begränsning innebär att data markeras så att de endast får behandlas för vissa begränsade ändamål i framtiden. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att data är felaktiga och har begärt korrigering. Användaren bör specificera tydligt vilka uppgifters behandling skall begränsas, eller vilka personupggifter som inte är nödvändiga.

 

8.6. Rätten att invända

Rätten att invända gäller när en användares personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som del av myndighetsutövning eller efter en avvägning av intressen. Användare har rätt att invända mot att en organisation behandlar (använder) deras personuppgifter när som helst. Detta innebär i praktiken att du kan stoppa eller förhindra organisationer från att använda dina personuppgifter. Dock gäller rätten att invända endast under vissa omständigheter, och hanteringen av dina personuppgifter kan eventuellt fortgå om organisationen kan ge starka och legitima skäl för att fortsätta använda dina personuppgifter. Individer har den absoluta rätten att invända mot hantering av sina personuppgifter om det är för direktmarknadsföringsändamål. Individer kan också invända om dennes personuppgifter används i följande syfte:

 • Att utföra en uppgift i allmänhetens intresse;

 • Myndighetsutövning; eller

 • Att utöva dina legitima intressen (eller tredje parts legitima intressen).

Men, rätten att invända är inte absolut.

Den begränsas om personuppgifter insamlas/hanteras If the data is processed for scientific or historical research or statistical purposes, the right to object is more limited.

 

 8.7. Rätten till dataportabolitet

Rätten att flytta personuppgifter kallas rätten till dataportabilitet i dataskyddsförordningen.

Användaren har rätt att erhålla och använda sina personuppgifter på annan plats, till exempel i en annan social medietjänst. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med samtycke från den registrerade eller för att fullgöra en överenskommelse. Det gäller endast personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss relaterade till dig i ett elektroniskt format om vår behandling av dina personuppgifter är baserad på utförandet av ett avtal med dig eller ditt samtycke. Du har också rätt att begära att personuppgifterna överförs från oss direkt till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt det är tekniskt genomförbart.

Den europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har producerat en riktlinje som behandlar mer information om den registrerades rättigheter Guidelines on the right to data portability (pdf 388 kB)

 

8.8. Automatiserat individuellt beslutsfattande
Som en del av sin verksamhet utför Powrs profilering av personer till vilka data hänvisar för att uppnå status inom tjänsten. Dessutom profilerar Powrs identiteten hos bedragaren för att säkerhetsändamål. Profilering är behandlingen av personuppgifter som måste följa alla bestämmelser i dataskyddsförordningen.

Kom ihåg att detta kan leda till felaktiga prognoser och förutsägelser, men att beslutsfattande om rättigheter och skyldigheter alltid åtföljs av den mänskliga faktorn, och att du i alla fall kan kontakta oss via e-postadressen queries@vaulter.se för att peka ut en eventuell felaktighet.

Användaren har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart baseras på någon form av automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga konsekvenser eller på liknande sätt väsentligt påverkar honom eller henne.


9. Rätten att återkalla samtycke och framföra klagomål

När behandlingen av dina personuppgifter utgår från ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke via e-postadressen queries@powrs.se. Vi kommer att sluta behandla dina data när du återkallar ditt samtycke. Återkallandet av samtycke medför inga konsekvenser och påverkar inte tillåtligheten av behandlingen som utfördes innan återkallelsen.

Om du har klagomål på Powrs felaktiga behandling av personuppgifter kan du direkt kontakta Integritetsskyddsmyndigheten länk.

 

10. Notis gällande tillägg till integritetspolicyn
Powrs arbetar ständigt med att förbättra sina tjänster/produkter, vilket kan innebära förändringar i befintliga och framtida tjänster. Om en sådan förbättring kräver meddelande eller samtycke enligt gällande lagstiftning kommer du att underrättas eller ges möjlighet att ge ditt samtycke.

Det är också viktigt att du läser denna dataskyddsinformation varje gång du använder en av våra tjänster, eftersom behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från din tidigare användning av den aktuella tjänsten.

Du kommer att underrättas i god tid om eventuella förändringar och tillägg till denna integritetspolicy.

Denna integritetspolicy ska vara giltig och tillämplig från och med utfärdandedatumet.

 

Stockholm,

15.05.2024

POWRS AB

bottom of page